กรองข้อมูล

  
การมาโรงเรียน วันที่ 1 เม.ย. 2563
  จำนวนทั้งหมด

7,037

  ชาย

3,381

  หญิง

3,629

ตารางรายละเอียดการมาโรงเรียน
รายการ จำนวน ร้อยละ
นักเรียนทั้งหมด 7,037 100.00
ไม่ได้รับการตรวจเช็ค 7,037 100.00
มาโรงเรียน 0 0.00
ขาดโรงเรียน 0 0.00
ลาป่วย/ลากิจ 0 0.00
เข้าร่วมกิจกรรมฯ 0 0.00
มาสาย 0 0.00