กรองข้อมูล

  
การมาโรงเรียน วันที่ 30 ต.ค. 2563
  จำนวนทั้งหมด

31,339

  ชาย

13,216

  หญิง

18,123

ตารางรายละเอียดการมาโรงเรียน
รายการ จำนวน ร้อยละ
นักเรียนทั้งหมด 31,339 100.00
ไม่ได้รับการตรวจเช็ค 10,805 ...
มาโรงเรียน 4,888 15.6
ขาดโรงเรียน 362 1.2
ลาป่วย/ลากิจ 165 0.2
เข้าร่วมกิจกรรมฯ 11 0.0
มาสาย 126 0.2
พบข้อมูลระบบ Keyin
0 0.0
ไม่พบข้อมูล
  จักรคำคณาทร,  เวียงเจดีย์วิทยา,  ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน,  บุญวาทย์วิทยาลัย,  ลำปางกัลยาณี,
14,982 47.8