กรองข้อมูล

  
การมาโรงเรียน วันที่ 20 ก.พ. 2563
  จำนวนทั้งหมด

7,065

  ชาย

3,408

  หญิง

3,630

ตารางรายละเอียดการมาโรงเรียน
รายการ จำนวน ร้อยละ
นักเรียนทั้งหมด 7,065 100.00
ไม่ได้รับการตรวจเช็ค 3,840 54.35
มาโรงเรียน 2,839 40.18
ขาดโรงเรียน 228 3.23
ลาป่วย/ลากิจ 60 0.85
เข้าร่วมกิจกรรมฯ 36 0.51
มาสาย 62 0.88