ตารางข้อมูลบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระ
ที่/โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ ภาษาต่างประเทศ แนะแนว บริหาร รวม
1. ทุ่งอุดมวิทยา 2 1 3 2 1 1 3 1 0 1 15
2. เมืองมายวิทยา 2 2 3 2 1 1 1 2 0 0 14
3. สบจางวิทยา 1 2 3 2 1 1 2 3 0 0 15
4. เกาะคาวิทยาคม 1 2 4 2 2 2 1 3 0 1 18
5. แม่ทะพัฒนศึกษา 3 2 5 2 1 0 1 0 0 1 15
6. เวียงตาลพิทยาคม 1 1 2 2 2 0 3 1 0 0 12
7. โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 3 4 3 1 1 3 4 0 1 21
8. แม่สันวิทยา 3 3 4 2 2 1 4 3 0 0 22
9. บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 4 2 3 1 1 0 3 1 0 0 15
10. วชิรป่าซาง 3 3 5 4 2 2 3 4 0 0 26
11. อุโมงค์วิทยาคม 2 3 7 1 2 1 2 1 0 1 20
12. ป่าซาง 4 4 8 0 2 0 9 4 0 1 32
13. ป่าตาลบ้านธิพิทยา 2 5 5 0 1 0 5 2 0 0 20
14. ทาขุมเงินวิทยาคาร 2 2 4 0 0 0 6 4 0 0 18
15. แม่ตืนวิทยา 3 2 3 0 0 0 3 2 0 0 13
16. กิ่วลมวิทยา 2 2 1 3 1 1 3 2 0 0 15
17. เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 4 4 4 2 0 0 6 4 0 0 24
18. ห้างฉัตรวิทยา 3 2 7 1 0 1 3 4 0 0 21
19. แม่ทะวิทยา 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 8
20. ไหล่หินวิทยา 1 2 4 1 0 0 2 1 0 0 11
21. เวียงมอกวิทยา 2 2 4 1 1 0 4 5 0 0 19
22. บ้านแป้นพิทยาคม 1 4 5 0 1 2 4 2 0 0 19
23. แม่ทาวิทยาคม 3 3 4 0 0 0 4 4 0 0 18
24. น้ำดิบวิทยาคม 3 4 5 0 0 1 4 4 0 0 21
25. ประชาราชวิทยา 1 2 3 0 0 0 2 2 0 0 10
26. แม่พริกวิทยา 2 1 3 0 0 0 2 4 0 0 12
27. แม่ทะประชาสามัคคี 1 1 3 0 0 0 6 2 0 0 13
28. เมืองปานวิทยา 2 2 4 0 0 0 2 3 0 0 13
29. ทุ่งกว๋าววิทยาคม 3 1 5 2 1 1 6 3 0 0 22
30. เมืองปานพัฒนวิทย์ 2 2 4 1 0 0 3 3 0 0 15