ตารางข้อมูลบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระ
ที่/โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ ภาษาต่างประเทศ แนะแนว บริหาร รวม
1. ทุ่งอุดมวิทยา 2 1 3 2 1 1 3 1 0 1 15
2. เมืองมายวิทยา 1 2 2 2 2 1 2 2 0 0 14
3. สบจางวิทยา 1 2 3 2 1 1 2 4 0 0 16
4. เกาะคาวิทยาคม 1 2 5 2 2 2 1 3 0 0 18
5. แม่ทะพัฒนศึกษา 5 2 5 2 1 1 3 1 0 1 21
6. เวียงตาลพิทยาคม 2 2 2 2 2 0 4 1 0 0 15
7. โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 3 4 1 1 0 2 4 0 1 17
8. แม่สันวิทยา 3 2 6 2 1 1 4 3 0 0 22
9. บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 2 2 4 1 1 1 3 1 0 0 15
10. วชิรป่าซาง 3 3 5 4 2 2 3 4 0 0 26
11. อุโมงค์วิทยาคม 2 2 7 1 2 0 2 1 0 1 18
12. ป่าซาง 2 4 4 0 0 0 8 2 0 1 21
13. ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1 2 3 0 0 0 5 2 0 0 13
14. ทาขุมเงินวิทยาคาร 2 2 3 0 0 0 6 3 0 0 16
15. แม่ตืนวิทยา 3 2 3 0 0 0 3 2 0 0 13
16. กิ่วลมวิทยา 2 2 1 3 1 1 3 2 0 0 15
17. เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 4 4 4 2 0 0 6 5 0 0 25
18. ห้างฉัตรวิทยา 3 2 7 1 0 1 3 4 0 0 21
19. แม่ทะวิทยา 3 2 2 0 0 0 2 3 0 0 12
20. ไหล่หินวิทยา 0 1 4 0 0 0 2 1 0 0 8
21. เวียงมอกวิทยา 2 3 4 1 1 0 4 6 0 0 21
22. บ้านแป้นพิทยาคม 2 4 5 0 0 2 4 2 0 0 19
23. แม่ทาวิทยาคม 3 3 4 0 0 0 4 4 0 0 18
24. น้ำดิบวิทยาคม 3 4 5 0 0 0 4 4 0 0 20
25. ประชาราชวิทยา 1 2 3 0 0 0 2 2 0 0 10
26. แม่พริกวิทยา 2 1 3 0 0 0 2 4 0 0 12
27. แม่ทะประชาสามัคคี 1 1 1 0 0 0 7 2 0 0 12
28. เมืองปานวิทยา 2 1 3 0 0 0 3 2 0 0 11
29. ทุ่งกว๋าววิทยาคม 3 1 5 2 1 1 6 2 0 0 21
30. เมืองปานพัฒนวิทย์ 2 2 3 1 0 0 3 3 0 0 14