ตารางข้อมูลอัตรากำลัง
ที่ โรงเรียน บริหาร ครูประจำการ รวม ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. -ขาด/+เกิน
1 ทุ่งอุดมวิทยา 1 14 15
บ. ป. รวม
1 16 17
-2
2 เมืองมายวิทยา 0 15 15
บ. ป. รวม
1 16 17
-2
3 สบจางวิทยา 0 16 16
บ. ป. รวม
1 16 17
-1
4 เกาะคาวิทยาคม 1 19 20
บ. ป. รวม
1 16 17
+3
5 แม่ทะพัฒนศึกษา 1 14 15
บ. ป. รวม
1 16 17
-2
6 เวียงตาลพิทยาคม 0 13 13
บ. ป. รวม
1 16 17
-4
7 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 20 21
บ. ป. รวม
1 16 17
+4
8 แม่สันวิทยา 1 22 23
บ. ป. รวม
1 16 17
+6
9 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 0 16 16
บ. ป. รวม
1 16 17
-1
10 วชิรป่าซาง 0 27 27
บ. ป. รวม
1 16 17
+10
11 อุโมงค์วิทยาคม 0 20 20
บ. ป. รวม
1 16 17
+3
12 ป่าซาง 1 38 39
บ. ป. รวม
1 16 17
+22
13 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1 23 24
บ. ป. รวม
1 16 17
+7
14 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 25 25
บ. ป. รวม
1 16 17
+8
15 แม่ตืนวิทยา 1 19 20
บ. ป. รวม
1 16 17
+3
16 กิ่วลมวิทยา 0 15 15
บ. ป. รวม
1 16 17
-2
17 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1 30 31
บ. ป. รวม
1 16 17
+14
18 ห้างฉัตรวิทยา 1 27 28
บ. ป. รวม
1 16 17
+11
19 แม่ทะวิทยา 0 13 13
บ. ป. รวม
1 16 17
-4
20 ไหล่หินวิทยา 1 13 14
บ. ป. รวม
1 16 17
-3
21 เวียงมอกวิทยา 1 25 26
บ. ป. รวม
1 16 17
+9
22 บ้านแป้นพิทยาคม 0 23 23
บ. ป. รวม
1 16 17
+6
23 แม่ทาวิทยาคม 0 29 29
บ. ป. รวม
1 16 17
+12
24 น้ำดิบวิทยาคม 0 29 29
บ. ป. รวม
1 16 17
+12
25 ประชาราชวิทยา 1 14 15
บ. ป. รวม
1 16 17
-2
26 แม่พริกวิทยา 0 17 17
บ. ป. รวม
1 16 17
0
27 แม่ทะประชาสามัคคี 0 15 15
บ. ป. รวม
1 16 17
-2
28 เมืองปานวิทยา 0 19 19
บ. ป. รวม
1 16 17
+2
29 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 23 23
บ. ป. รวม
1 16 17
+6
30 เมืองปานพัฒนวิทย์ 0 18 18
บ. ป. รวม
1 16 17
+1