กรอกข้อมูล

  
ตารางข้อมูลคะแนน โรงเรียน ทุ่งอุดมวิทยา ปีการศึกษา 2/2562 ช่วงเวลา 1.คะแนนเก็บก่อนกลางภาค
ที่ กลุ่มสาระฯ วิชา ชั้น รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน
1 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1368 เด็กชายชโยทิต ศรีสุวรรณศักดา 0.00
2 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1369 เด็กชายชาญชัย สุทธิภาค 0.00
3 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1370 เด็กชายธนภัทร ตับไหว 0.00
4 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1371 เด็กชายธีรภัทร เถาปัญญา 0.00
5 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1372 เด็กชายนพกร เสียงดัง 0.00
6 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1373 เด็กชายนวพัฒน์ สวยงาม 0.00
7 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1374 เด็กชายวีระพัฒน์ โชคดี 0.00
8 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1375 เด็กชายศุภกร ใจวัง 0.00
9 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1376 เด็กชายอภิชา รู้เกณฑ์ 0.00
10 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1377 เด็กหญิงกิติยา แสงแก้ว 0.00
11 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1378 เด็กหญิงจันทราภา ทำบุญเกิด 0.00
12 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1379 เด็กหญิงจิตรนุช ตาลคำ 0.00
13 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1380 เด็กหญิงปาณิตา สอดสี 0.00
14 ภาษาไทย ภาษาไทย 2 (ม.1) 1/1 1381 เด็กหญิงอภิชญา อ่อนทา 0.00
15 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1368 เด็กชายชโยทิต ศรีสุวรรณศักดา 0.00
16 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1369 เด็กชายชาญชัย สุทธิภาค 0.00
17 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1370 เด็กชายธนภัทร ตับไหว 0.00
18 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1371 เด็กชายธีรภัทร เถาปัญญา 0.00
19 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1372 เด็กชายนพกร เสียงดัง 0.00
20 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1373 เด็กชายนวพัฒน์ สวยงาม 0.00
21 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1374 เด็กชายวีระพัฒน์ โชคดี 0.00
22 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1375 เด็กชายศุภกร ใจวัง 0.00
23 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1376 เด็กชายอภิชา รู้เกณฑ์ 0.00
24 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1377 เด็กหญิงกิติยา แสงแก้ว 0.00
25 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1378 เด็กหญิงจันทราภา ทำบุญเกิด 0.00
26 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1379 เด็กหญิงจิตรนุช ตาลคำ 0.00
27 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1380 เด็กหญิงปาณิตา สอดสี 0.00
28 สุขศึกษาพลศึกษา พลศึกษา 1 (ม.1) 1/1 1381 เด็กหญิงอภิชญา อ่อนทา 0.00
29 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1368 เด็กชายชโยทิต ศรีสุวรรณศักดา 0.00
30 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1369 เด็กชายชาญชัย สุทธิภาค 0.00
31 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1370 เด็กชายธนภัทร ตับไหว 0.00
32 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1371 เด็กชายธีรภัทร เถาปัญญา 0.00
33 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1372 เด็กชายนพกร เสียงดัง 0.00
34 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1373 เด็กชายนวพัฒน์ สวยงาม 0.00
35 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1374 เด็กชายวีระพัฒน์ โชคดี 0.00
36 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1375 เด็กชายศุภกร ใจวัง 0.00
37 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1376 เด็กชายอภิชา รู้เกณฑ์ 0.00
38 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1377 เด็กหญิงกิติยา แสงแก้ว 0.00
39 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1378 เด็กหญิงจันทราภา ทำบุญเกิด 0.00
40 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1379 เด็กหญิงจิตรนุช ตาลคำ 0.00
41 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1380 เด็กหญิงปาณิตา สอดสี 0.00
42 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 2 (ม.1) 1/1 1381 เด็กหญิงอภิชญา อ่อนทา 0.00