ปีการศึกษา

  
ที่ โรงเรียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวมร้อยละ
1 ทุ่งอุดมวิทยา 0 / 4 0 / 4 0 / 3 0 / 4 0%
2 เมืองมายวิทยา 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0%
3 สบจางวิทยา 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0%
4 เกาะคาวิทยาคม 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0%
5 แม่ทะพัฒนศึกษา 0 / 4 1 / 10 1 / 3 1 / 5 14%
6 เวียงตาลพิทยาคม 0 / 6 0 / 4 0 / 2 0 / 2 0%
7 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 / 2 0 / 1 0 / 2 0 / 2 0%
8 แม่สันวิทยา 0 / 3 0 / 2 0 / 3 0 / 7 0%
9 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 3 / 3 4 / 7 3 / 4 4 / 4 78%
10 วชิรป่าซาง 0 / 5 0 / 9 0 / 4 0 / 5 0%
11 อุโมงค์วิทยาคม 0 / 1 0 / 1 0 / 2 0 / 2 0%
12 ป่าซาง 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0%
13 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0%
14 ทาขุมเงินวิทยาคาร 1 / 3 0 / 12 1 / 4 0 / 6 8%
15 แม่ตืนวิทยา 0 / 3 0 / 6 0 / 2 0 / 2 0%
16 กิ่วลมวิทยา 0 / 4 1 / 7 0 / 2 0 / 3 6%
17 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0%
18 ห้างฉัตรวิทยา 1 / 2 2 / 4 1 / 2 1 / 2 50%
19 แม่ทะวิทยา 0 / 4 0 / 1 1 / 2 1 / 5 17%
20 ไหล่หินวิทยา 0 / 2 0 / 4 0 / 2 0 / 2 0%
21 เวียงมอกวิทยา 0 / 2 1 / 2 0 / 2 0 / 2 13%
22 บ้านแป้นพิทยาคม 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0%
23 แม่ทาวิทยาคม 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0%
24 น้ำดิบวิทยาคม 4 / 5 6 / 7 3 / 3 3 / 5 80%
25 ประชาราชวิทยา 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0%
26 แม่พริกวิทยา 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0%
27 แม่ทะประชาสามัคคี 0 / 4 0 / 6 0 / 2 1 / 3 7%
28 เมืองปานวิทยา 2 / 3 3 / 6 2 / 3 2 / 7 47%
29 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0%
30 เมืองปานพัฒนวิทย์ 0 / 1 1 / 1 0 / 3 0 / 2 14%