ช่วงเวลา

  

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

จำนวนโรงเรียน 30 โรงเรียน
จำนวนรวมนักเรียน 7037 คน
ระหว่างวันที่ 2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
ค่าเฉลี่ยครั้งก่อน 133.67 10 ธ.ค. 2562
ค่าเฉลี่ยปัจจุบัน 100.46 ลดลง 24.84%

จำนวนนักเรียน ขาด/หนีเรียน ต่อวัน