ช่วงเวลา

  

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

จำนวนโรงเรียน 28 โรงเรียน
จำนวนรวมนักเรียน 4938 คน
ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 2563 - 19 ก.พ. 2563
ค่าเฉลี่ยครั้งก่อน 133.67 10 ธ.ค. 2562
ค่าเฉลี่ยปัจจุบัน 132.49 ลดลง 0.88%

จำนวนนักเรียน ขาด/หนีเรียน ต่อวัน