ช่วงเวลา

  

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

จำนวนโรงเรียน 30 โรงเรียน
จำนวนรวมนักเรียน 7034 คน
ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. 2563 - 29 ต.ค. 2563
ค่าเฉลี่ยครั้งก่อน 75.00 27 พ.ค. 2563
ค่าเฉลี่ยปัจจุบัน 98.23 เพิ่มขึ้น 30.97%

จำนวนนักเรียน ขาด/หนีเรียน ต่อวัน