ช่วงเวลา

  

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

จำนวนโรงเรียน 30 โรงเรียน
จำนวนรวมนักเรียน 7034 คน
ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. 2563 - 29 ต.ค. 2563

จำนวนนักเรียนมาโรงเรียน