ช่วงเวลา

  

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

จำนวนโรงเรียน 30 โรงเรียน
จำนวนรวมนักเรียน 7037 คน
ระหว่างวันที่ 2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563

จำนวนนักเรียนมาโรงเรียน