ช่วงเวลา

  

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

จำนวนโรงเรียน 28 โรงเรียน
จำนวนรวมนักเรียน 4938 คน
ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 2563 - 19 ก.พ. 2563

จำนวนนักเรียนมาโรงเรียน