สารสนเทศประจำวันที่ 21 ม.ค. 2564

8,073 (25%)
จำนวนการมาโรงเรียน
1,093
จำนวนขาดเรียน/หนีเรียน
44%
10
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์
320,104 ครั้ง
การเข้าใช้งานระบบ
3,227 เครื่อง
จำนวนการติดตั้ง App

โรงเรียนที่ใช้ระบบ Innovation SPM35 ทั้งหมด 45 โรงเรียน (แยกตามขนาด รร.)

67%
เล็ก
30 โรงเรียน
23%
กลาง
10 โรงเรียน
2%
ใหญ่
1 โรงเรียน
9%
ใหญ่พิเศษ
4 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนในระบบ (45 โรงเรียน)
ทั้งหมด

32,599

  ม.ต้น

17,859

  ม.ปลาย

14,740

5 อันดับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด

อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 ป่าซาง 457
2 ห้างฉัตรวิทยา 420
3 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 415
4 วชิรป่าซาง 394
5 เวียงมอกวิทยา 366
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เวียงเจดีย์วิทยา 1565
2 เถินวิทยา 1218
3 วังเหนือวิทยา 1187
4 แจ้ห่มวิทยา 1092
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 964
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เวียงเจดีย์วิทยา 1564
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 บุญวาทย์วิทยาลัย 3978
2 จักรคำคณาทร 3159
3 ลำปางกัลยาณี 3142
4 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 3139

การติดตั้ง Application สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Alexa's Avatar
จำนวน 124 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 196 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 11 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 7 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 634 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 242 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 369 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 1445 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 20 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 2 เครื่อง

ข้อมูลคะแนนรายวิชาจากครูผู้สอน

ข้อมูลนักเรียน

Bob Doe's Avatar
2021-01-21 20:50:12
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 32,599 คน แยกเป็นนักเรียนมัธยทศึกษาตอนต้น 17,859 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,740 คน …

แสดงรายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร

Bob Doe's Avatar
2021-01-21 20:50:12
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 1,304 คน แยกเป็นชาย 544 คน และหญิง 760 คน …

แสดงรายละเอียด

สถิติการ มาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2563 - 20 ม.ค. 2564

สถิติการ ขาดเรียน ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2563 - 20 ม.ค. 2564