สารสนเทศประจำวันที่ 30 พ.ย. 2563

2,365 (7%)
จำนวนการมาโรงเรียน
49
จำนวนขาดเรียน/หนีเรียน
12
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์
271,861 ครั้ง
การเข้าใช้งานระบบ
2,869 เครื่อง
จำนวนการติดตั้ง App

โรงเรียนที่ใช้ระบบ Innovation SPM35 ทั้งหมด 45 โรงเรียน (แยกตามขนาด รร.)

67%
เล็ก
30 โรงเรียน
23%
กลาง
10 โรงเรียน
2%
ใหญ่
1 โรงเรียน
9%
ใหญ่พิเศษ
4 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนในระบบ (45 โรงเรียน)
ทั้งหมด

32,689

  ม.ต้น

17,881

  ม.ปลาย

14,808

5 อันดับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด

อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 473
2 ป่าซาง 460
3 ห้างฉัตรวิทยา 420
4 วชิรป่าซาง 397
5 เวียงมอกวิทยา 369
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เวียงเจดีย์วิทยา 1571
2 เถินวิทยา 1218
3 วังเหนือวิทยา 1191
4 แจ้ห่มวิทยา 1096
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 969
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เวียงเจดีย์วิทยา 1564
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 บุญวาทย์วิทยาลัย 3978
2 จักรคำคณาทร 3159
3 ลำปางกัลยาณี 3142
4 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 3139

การติดตั้ง Application สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Alexa's Avatar
จำนวน 124 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 193 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 10 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 7 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 527 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 236 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 358 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 1235 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 16 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 1 เครื่อง

ข้อมูลคะแนนรายวิชาจากครูผู้สอน

ข้อมูลนักเรียน

Bob Doe's Avatar
2020-11-30 11:08:31
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 32,689 คน แยกเป็นนักเรียนมัธยทศึกษาตอนต้น 17,881 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,808 คน …

แสดงรายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร

Bob Doe's Avatar
2020-11-30 11:08:31
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 1,269 คน แยกเป็นชาย 526 คน และหญิง 743 คน …

แสดงรายละเอียด

สถิติการ มาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 2563 - 29 พ.ย. 2563

สถิติการ ขาดเรียน ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 2563 - 29 พ.ย. 2563