สารสนเทศประจำวันที่ 13 ส.ค. 2563

9,198 (29%)
จำนวนการมาโรงเรียน
311
จำนวนขาดเรียน/หนีเรียน
30
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์
141,663 ครั้ง
การเข้าใช้งานระบบ
2,548 เครื่อง
จำนวนการติดตั้ง App

โรงเรียนที่ใช้ระบบ Innovation SPM35 ทั้งหมด 45 โรงเรียน (แยกตามขนาด รร.)

67%
เล็ก
30 โรงเรียน
23%
กลาง
10 โรงเรียน
2%
ใหญ่
1 โรงเรียน
9%
ใหญ่พิเศษ
4 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนในระบบ (45 โรงเรียน)
ทั้งหมด

31,324

  ม.ต้น

17,169

  ม.ปลาย

14,155

5 อันดับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด

อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 473
2 ป่าซาง 460
3 ห้างฉัตรวิทยา 420
4 วชิรป่าซาง 403
5 เวียงมอกวิทยา 369
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เถินวิทยา 1216
2 วังเหนือวิทยา 1197
3 แจ้ห่มวิทยา 1097
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 970
5 เสริมงามวิทยาคม 916
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เวียงเจดีย์วิทยา 1564
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 บุญวาทย์วิทยาลัย 3978
2 จักรคำคณาทร 3159
3 ลำปางกัลยาณี 3142
4 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 3139

การติดตั้ง Application สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Alexa's Avatar
จำนวน 12 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 112 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 144 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 7 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 5 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 470 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 213 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 326 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 1147 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 11 เครื่อง

ข้อมูลคะแนนรายวิชาจากครูผู้สอน

ข้อมูลนักเรียน

Bob Doe's Avatar
2020-08-13 11:56:47
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 31,324 คน แยกเป็นนักเรียนมัธยทศึกษาตอนต้น 17,169 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,155 คน …

แสดงรายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร

Bob Doe's Avatar
2020-08-13 11:56:47
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 1,202 คน แยกเป็นชาย 448 คน และหญิง 754 คน …

แสดงรายละเอียด

สถิติการ มาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 14 ก.ค. 2563 - 12 ส.ค. 2563

สถิติการ ขาดเรียน ระหว่างวันที่ 14 ก.ค. 2563 - 12 ส.ค. 2563