สารสนเทศประจำวันที่ 30 ต.ค. 2563

3,110 (10%)
จำนวนการมาโรงเรียน
1
จำนวนขาดเรียน/หนีเรียน
100%
57
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์
249,289 ครั้ง
การเข้าใช้งานระบบ
2,823 เครื่อง
จำนวนการติดตั้ง App

โรงเรียนที่ใช้ระบบ Innovation SPM35 ทั้งหมด 45 โรงเรียน (แยกตามขนาด รร.)

67%
เล็ก
30 โรงเรียน
23%
กลาง
10 โรงเรียน
2%
ใหญ่
1 โรงเรียน
9%
ใหญ่พิเศษ
4 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนในระบบ (45 โรงเรียน)
ทั้งหมด

31,339

  ม.ต้น

17,180

  ม.ปลาย

14,159

5 อันดับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด

อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 473
2 ป่าซาง 460
3 ห้างฉัตรวิทยา 420
4 วชิรป่าซาง 403
5 เวียงมอกวิทยา 369
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เถินวิทยา 1218
2 วังเหนือวิทยา 1191
3 แจ้ห่มวิทยา 1096
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 969
5 เสริมงามวิทยาคม 914
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 เวียงเจดีย์วิทยา 1564
อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 บุญวาทย์วิทยาลัย 3978
2 จักรคำคณาทร 3159
3 ลำปางกัลยาณี 3142
4 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 3139

การติดตั้ง Application สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Alexa's Avatar
จำนวน 16 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 123 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 187 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 10 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 7 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 519 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 235 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 345 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 1213 เครื่อง
Alexa's Avatar
จำนวน 15 เครื่อง

ข้อมูลคะแนนรายวิชาจากครูผู้สอน

ข้อมูลนักเรียน

Bob Doe's Avatar
2020-10-30 08:25:45
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 31,339 คน แยกเป็นนักเรียนมัธยทศึกษาตอนต้น 17,180 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,159 คน …

แสดงรายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร

Bob Doe's Avatar
2020-10-30 08:25:45
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 1,200 คน แยกเป็นชาย 447 คน และหญิง 753 คน …

แสดงรายละเอียด

สถิติการ มาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. 2563 - 29 ต.ค. 2563

สถิติการ ขาดเรียน ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. 2563 - 29 ต.ค. 2563