สารสนเทศประจำวัน (Real Time)

2,839 (40%)
จำนวนการมาโรงเรียน
145
จำนวนขาดเรียน/หนีเรียน
4%
2
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์
44,443
การเข้าใช้งานระบบ

โรงเรียนที่ใช้ระบบ Innovation SPM35 ทั้งหมด 30 โรงเรียน (แยกตามขนาด รร.)

100%
เล็ก
30 โรงเรียน
0%
กลาง
0 โรงเรียน
0%
ใหญ่
0 โรงเรียน
0%
ใหญ่พิเศษ
0 โรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ทั้งหมด

7,065

  ม.ต้น

4,207

  ม.ปลาย

2,858

รายละเอียดโรงเรียน

Bob Doe's Avatar
2020-02-20 18:43:14
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 7,065 คน แยกเป็นนักเรียนมัธยทศึกษาตอนต้น 4,207 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,858 คน …
ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ (คน)
1 ทุ่งอุดมวิทยา 161 2.28 %
2 เมืองมายวิทยา 109 1.54 %
3 สบจางวิทยา 112 1.59 %
4 เกาะคาวิทยาคม 103 1.46 %
5 แม่ทะพัฒนศึกษา 194 2.75 %
6 เวียงตาลพิทยาคม 83 1.17 %
7 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 152 2.15 %
8 แม่สันวิทยา 214 3.03 %
9 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 125 1.77 %
10 วชิรป่าซาง 404 5.72 %
11 อุโมงค์วิทยาคม 196 2.77 %
12 ป่าซาง 460 6.51 %
13 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 263 3.72 %
14 ทาขุมเงินวิทยาคาร 318 4.50 %
15 แม่ตืนวิทยา 262 3.71 %
16 กิ่วลมวิทยา 128 1.81 %
17 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 422 5.97 %
18 ห้างฉัตรวิทยา 420 5.94 %
19 แม่ทะวิทยา 226 3.20 %
20 ไหล่หินวิทยา 128 1.81 %
21 เวียงมอกวิทยา 379 5.36 %
22 บ้านแป้นพิทยาคม 294 4.16 %
23 แม่ทาวิทยาคม 319 4.52 %
24 น้ำดิบวิทยาคม 335 4.74 %
25 ประชาราชวิทยา 217 3.07 %
26 แม่พริกวิทยา 253 3.58 %
27 แม่ทะประชาสามัคคี 117 1.66 %
28 เมืองปานวิทยา 247 3.50 %
29 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 193 2.73 %
30 เมืองปานพัฒนวิทย์ 231 3.27 %
Bob Doe's Avatar
2020-02-20 18:43:14
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 603 คน แยกเป็นชาย 227 คน และหญิง 376 คน …
ที่ โรงเรียน จำนวนบุคลากร (คน)
1 ทุ่งอุดมวิทยา 15
2 เมืองมายวิทยา 15
3 สบจางวิทยา 17
4 เกาะคาวิทยาคม 20
5 แม่ทะพัฒนศึกษา 21
6 เวียงตาลพิทยาคม 15
7 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 16
8 แม่สันวิทยา 23
9 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 16
10 วชิรป่าซาง 27
11 อุโมงค์วิทยาคม 17
12 ป่าซาง 28
13 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 17
14 ทาขุมเงินวิทยาคาร 23
15 แม่ตืนวิทยา 20
16 กิ่วลมวิทยา 16
17 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 32
18 ห้างฉัตรวิทยา 28
19 แม่ทะวิทยา 19
20 ไหล่หินวิทยา 11
21 เวียงมอกวิทยา 28
22 บ้านแป้นพิทยาคม 21
23 แม่ทาวิทยาคม 29
24 น้ำดิบวิทยาคม 22
25 ประชาราชวิทยา 15
26 แม่พริกวิทยา 18
27 แม่ทะประชาสามัคคี 15
28 เมืองปานวิทยา 18
29 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 24
30 เมืองปานพัฒนวิทย์ 17

สถิติการ มาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 2563 - 19 ก.พ. 2563

สถิติการ ขาดเรียน ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 2563 - 19 ก.พ. 2563 (ค่าเฉลี่ยครั้งก่อน 133.67)