สารสนเทศประจำวันที่ 1 เม.ย. 2563

0 (0%)
จำนวนการมาโรงเรียน
0
จำนวนขาดเรียน/หนีเรียน
2
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์
55,630 ครั้ง
การเข้าใช้งานระบบ

โรงเรียนที่ใช้ระบบ Innovation SPM35 ทั้งหมด 30 โรงเรียน (แยกตามขนาด รร.)

100%
เล็ก
30 โรงเรียน
0%
กลาง
0 โรงเรียน
0%
ใหญ่
0 โรงเรียน
0%
ใหญ่พิเศษ
0 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนในระบบ
ทั้งหมด

7,037

  ม.ต้น

4,191

  ม.ปลาย

2,846

5 อันดับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด

อันดับ โรงเรียน จำนวน นร.(คน)
1 ป่าซาง 460
2 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 422
3 ห้างฉัตรวิทยา 420
4 วชิรป่าซาง 404
5 เวียงมอกวิทยา 379
-ไม่พบข้อมูล
-ไม่พบข้อมูล
-ไม่พบข้อมูล

ข้อมูลคะแนนรายวิชาจากครูผู้สอน

ข้อมูลนักเรียน

Bob Doe's Avatar
2020-04-01 14:56:42
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 7,037 คน แยกเป็นนักเรียนมัธยทศึกษาตอนต้น 4,191 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,846 คน …

แสดงรายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร

Bob Doe's Avatar
2020-04-01 14:56:42
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 608 คน แยกเป็นชาย 228 คน และหญิง 380 คน …

แสดงรายละเอียด

สถิติการ มาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563

สถิติการ ขาดเรียน ระหว่างวันที่ 2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563