ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเป็นระดับชั้น
ที่ โรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
1 ทุ่งอุดมวิทยา 28 14 35 33 30 23 163
2 เมืองมายวิทยา 15 20 22 22 17 11 107
3 สบจางวิทยา 28 24 30 23 13 12 130
4 เกาะคาวิทยาคม 35 31 17 16 9 23 131
5 แม่ทะพัฒนศึกษา 30 33 29 21 29 35 177
6 เวียงตาลพิทยาคม 9 11 26 4 14 11 75
7 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 28 28 28 21 19 23 147
8 แม่สันวิทยา 33 51 43 30 25 17 199
9 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 23 25 26 19 22 11 126
10 วชิรป่าซาง 83 67 90 68 57 38 403
11 อุโมงค์วิทยาคม 27 45 41 15 31 13 172
12 ป่าซาง 93 89 87 55 63 73 460
13 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 69 67 42 42 35 37 292
14 ทาขุมเงินวิทยาคาร 50 72 48 47 32 46 295
15 แม่ตืนวิทยา 51 55 53 41 44 32 276
16 กิ่วลมวิทยา 31 37 28 11 8 10 125
17 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 90 91 99 96 52 45 473
18 ห้างฉัตรวิทยา 70 101 104 50 45 50 420
19 แม่ทะวิทยา 39 45 65 31 20 15 215
20 ไหล่หินวิทยา 30 29 16 15 21 9 120
21 เวียงมอกวิทยา 70 57 69 52 47 74 369
22 บ้านแป้นพิทยาคม 60 64 62 42 31 38 297
23 แม่ทาวิทยาคม 67 75 56 45 40 36 319
24 น้ำดิบวิทยาคม 63 62 82 42 55 41 345
25 ประชาราชวิทยา 22 39 34 36 38 37 206
26 แม่พริกวิทยา 39 42 43 37 47 45 253
27 แม่ทะประชาสามัคคี 14 20 24 9 10 14 91
28 เมืองปานวิทยา 48 59 50 39 27 32 255
29 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 31 36 35 40 25 22 189
30 เมืองปานพัฒนวิทย์ 30 34 39 39 38 24 204
31 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 167 175 161 150 100 120 873
32 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 70 92 77 64 56 56 415
33 แม่เมาะวิทยา 205 189 203 134 62 87 880
34 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 169 192 228 138 114 128 969
35 ประชารัฐธรรมคุณ 0 98 115 101 186 157 657
36 สบปราบพิทยาคม 183 134 166 127 99 115 824
37 เสริมงามวิทยาคม 147 198 183 121 137 128 914
38 เถินวิทยา 239 226 209 196 180 168 1218
39 วังเหนือวิทยา 201 221 197 211 173 188 1191
40 แจ้ห่มวิทยา 207 230 178 181 131 169 1096